Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Περιφερειακή ανάπτυξη"

Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες, Σύγχρονες Τάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 30

Εισαγωγικό σημείωμα για το Ειδικό Τεύχος "Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες,...


Μεταφορικές υποδομές, δίκτυα και ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Εισαγωγή


Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Ένα από τα πιο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης είναι...


Μοντελοποίηση του οδικού διαπεριφερειακού δικτύου της Ελλάδας με χρήση ανάλυσης σύνθετων δικτύων (complex network analysis)

Τεύχος : Αειχώρος 28

Αυτό το άρθρο μελετά το ελληνικό διαπεριφερειακό δίκτυο οδικών μεταφορών (Greek road network - GRN) εφαρμόζοντας...


Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: Η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας

Τεύχος : Αειχώρος 21

Μία από τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις των τελευταίων ετών στη βιβλιογραφία, σχετικών με την...


Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας

Τεύχος : Αειχώρος 15

Στο πλαίσιο των χωρικών εξελίξεων που αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο, έντονος είναι ο...


Τεχνολογική Πλατφόρμα, Τεχνολογική Παρακολούθηση και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση. Εργαλεία Καινοτομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει την αλληλεπίδραση και διαδραστικότητα των τριών Εργαλείων...


Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελληνική Περιφέρεια: Μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Το άνοιγμα των αγορών στον διεθνή ανταγωνισμό, η ένταξη στο παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα χωρών χαμηλού...


Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των Νέων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ετερογενής επίδραση της Γεωγραφίας

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της επίδρασης της γεωγραφίας στα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των...


Η περιφερειακή διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: Πρώτες εκτιμήσεις

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο περιλαμβάνει πρώτες εκτιμήσεις για την περιφερειακή του διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου...


Παρακαλώ περιμένετε...