Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Μαϊος/2004

Η περιφερειακή επιστήμη (regional science) γνωρίζει στις μέρες μας μια νέα άνθηση. Οι ενδείξεις που τεκμηριώνουν αυτή τη στροφή διαρκώς πληθαίνουν. Ο αριθμός των επιστημονικών περιοδικών στους τομείς της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης (οικονομικής του χώρου) διαρκώς αυξάνεται, καθώς επίσης και ο αριθμός των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, πολλές από τις οποίες μάλιστα σε πρώτης τάξης επιστημονικά περιοδικά. Ειδικότερα σε τρία από τα πέντε άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος εξετάζονται οι περιφερειακές ανισότητες καθώς και όψεις της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, με έμφαση στην ανάλυση των περιφερειακών προγραμμάτων. Ένα άρθρο αφορά στην συζήτηση που διεξάγεται σήμερα ανάμεσα στα κυρίαρχα ρεύματα της οικονομικής ανάλυσης του χώρου. Τέλος, ένα άλλο άρθρο εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές χωρικής ανάλυσης για να παρουσιάσει την χωρική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Στα θέματα πολιτικής περιλαμβάνονται δύο άρθρα, το ένα αφορά στην οικονομική πολιτική στο χώρο της Ευρωζώνης, ενώ το δεύτερο στην ανάλυση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Το τεύχος αυτό, που συνοδεύεται από δύο βιβλιοκριτικές και μια συνέντευξη, αποτελεί δείγμα από το ευρύ πεδίο θεμάτων της περιφερειακής επιστήμης.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Σταυροδρόμια του σχεδιασμού

Κριτικές παρουσιάσεις

Απόψεις

Παρακαλώ περιμένετε...