Αειχώρος 24

Μαϊος/2016

Ειδικό τεύχος -Αφιέρωμα

Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη:
Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες

 

Επιμέλεια: Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ, Καλλιώρας Δημήτρης

Περιλαμβάνονται πέντε (5) άρθρα με κρίση και μία κριτική παρουσίαση.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Κριτικές παρουσιάσεις

Παρακαλώ περιμένετε...