Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Νοέμβριος/2003

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται πέντε άρθρα που καλύπτουν ένα φάσμα θεμάτων χωρικού σχεδιασμού.
Στα ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ περιλαμβάνεται σύντομη αναφορά στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης
Στις ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ περιλαμβάνονται μια γαλλική έκδοση για τη συσχέτιση του ∆ικαίου Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, μια ελληνική για τα Οικονομικά του Περι- βάλλοντος και μία για την Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο.
Τέλος στο τεύχος αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος αναφοράς σε ΑΠΟΨΕΙΣ για το παρόν και το μέλλον του σχεδιασμού με δύο βασικές συνεντεύξεις του Thomas Reiner και του Andy Thornley.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Σταυροδρόμια του σχεδιασμού

Κριτικές παρουσιάσεις

Απόψεις

Παρακαλώ περιμένετε...