Οδηγίες υποβολής άρθρου

Σκο­πός του πε­ριο­δι­κού Α­ει­χώ­ρος εί­ναι η προ­ώ­θη­ση του δια­λό­γου και του προ­βλη­μα­τι­σμού για ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν την πο­λε­ο­δο­μί­α, τη χω­ρο­τα­ξί­α και την α­νά­πτυ­ξη και σχε­τί­ζο­νται τό­σο με την ελ­λη­νι­κή ό­σο και με τη διε­θνή ε­μπει­ρί­α. Το πε­ριο­δι­κό δέ­χε­ται για δη­μο­σί­ευ­ση πρω­τό­τυ­πα ε­πι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα. Ε­πί­σης δέ­χε­ται κεί­με­να για ζη­τή­μα­τα πο­λι­τι­κής, κρι­τι­κούς σχο­λια­σμούς για συ­νέ­δρια, συ­νε­ντεύ­ξεις με ξέ­νους και Έλ­λη­νες ε­πι­στή­μο­νες, θε­μα­τι­κές κρι­τι­κές (review articles), κα­θώς και κρι­τι­κές/πα­ρου­σιά­σεις για σχε­τι­κά βι­βλί­α, ο­πτι­κο­α­κου­στι­κά προ­ϊ­ό­ντα και προ­ϊ­ό­ντα/υ­πη­ρε­σί­ες των νέ­ων τε­χνο­λο­γιών που α­να­φέ­ρο­νται στην προ­η­γού­με­νη θε­μα­το­λο­γί­α (κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, τη­λε­ο­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα, βι­ντε­ο­κα­σέ­τες, DVD, CD-ROM, δι­κτυα­κούς ι­στο­χώ­ρους, κ.ά.). Τα άρ­θρα κρί­νο­νται α­πό δυο α­νώ­νυ­μους κρι­τές και τα υ­πό­λοι­πα κεί­με­να α­πό τη Συ­ντα­κτι­κή Ε­πι­τρο­πή.


Τα πρω­τό­τυ­πα ε­πι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα πρέ­πει, κα­τά κα­νό­να, να μην υ­περ­βαί­νουν τις 8.000 λέ­ξεις, να εί­ναι τυ­πω­μέ­να στη μια ό­ψη του χαρ­τιού, σε δι­πλό διά­στη­μα, με πε­ρι­θώ­ριο 2,5 εκα­το­στά, και να πε­ρι­λαμ­βά­νουν τον α­ριθ­μό της σε­λί­δας (στο δε­ξί ά­κρο της ε­πι­κε­φα­λί­δας). Στέλ­νεται ένα α­ντί­τυ­πο (το ο­ποί­ο δεν ε­πι­στρέ­φεται) κα­θώς και μια α­κρι­βώς ί­δια η­λε­κτρο­νι­κή εκ­δο­χή (σε μορ­φή MS-Word.doc με ηλεκτρονική υποβολή).

  • Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την επαγγελματική τους ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα τηλέφωνα και φαξ.

  • Η δεύτερη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει με τη σειρά: τον τίτλο, μικρή περίληψη (abstract) 100-200 λέξεων, η οποία θα αναφέρει το σκοπό και τα αποτελέσματα του άρθρου, καθώς και έως 7 λέξεις κλειδιά, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

  • Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, να αριθμούνται με 1, 2, 3 κ.λπ. και να τοποθετούνται στο τέλος της σελίδας.

  • Οι συγγραφείς πρέπει να δηλώνουν ότι τα κείμενα δεν έχουν υποβληθεί αλλού ή αν έχουν δημοσιευθεί σε άλλη γλώσσα.

Η Συ­ντα­κτι­κή Ε­πι­τρο­πή δε­σμεύ­ε­ται ό­τι θα τους α­πα­ντή­σει μέ­σα σε 6 μή­νες.


Οι πί­να­κες και τα σχή­μα­τα το­πο­θε­τού­νται με τί­τλους και αύ­ξο­ντα α­ριθ­μό μέ­σα στο κεί­με­νο. Οι πί­να­κες α­να­φέ­ρο­νται με τις πι­θα­νές πη­γές τους, ό­πως και ό­λες οι α­πει­κο­νί­σεις (χάρ­τες, γρα­φή­μα­τα, δια­γράμ­μα­τα, φω­το­γρα­φί­ες κ.ά.) οι ο­ποί­ες ο­νο­μά­ζο­νται Σχή­μα­τα. Τα έγ­χρω­μα σχή­μα­τα θα δη­μο­σιεύ­ο­νται σε α­σπρό­μαυ­ρη έκ­δο­ση. Αν το άρ­θρο ε­πι­λε­γεί για δη­μο­σί­ευ­ση θα ζη­τη­θούν οι πρω­τό­τυ­πες μορ­φές των σχη­μά­των.


Οι βι­βλιο­γρα­φι­κές α­να­φο­ρές πρέ­πει να υ­πάρ­χουν μέ­σα στο κεί­με­νο με πρώ­το το ε­πί­θε­το των συγ­γρα­φέ­ων (στην πρω­τό­τυ­πη γλώσ­σα) α­κο­λου­θού­με­νο α­πό το έ­τος δη­μο­σί­ευ­σης και, όπου εί­ναι α­πα­ραί­τη­το, τις σε­λί­δες σε πα­ρέν­θε­ση. Για πα­ρά­δειγ­μα:

  (Smith και Jones, 1995: 25-9˙ Smith, 1992α και 1992β).

Στην πε­ρί­πτω­ση τριών ή πε­ρισ­σο­τέ­ρων συγ­γρα­φέ­ων α­να­φέ­ρε­ται το πρώ­το ε­πί­θε­το α­κο­λου­θού­με­νο α­πό το κ.ά. Οι πλή­ρεις βι­βλιο­γρα­φι­κές α­να­φο­ρές τοπο­θε­τού­νται (σε δι­πλό διά­στη­μα) σε ξε­χω­ρι­στή σε­λί­δα στο τέ­λος του κει­μέ­νου. Πρέ­πει να πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα ε­πί­θε­τα και τα αρ­χι­κά ό­λων των συγ­γρα­φέ­ων (στην πρω­τό­τυ­πη γλώσ­σα), το έ­τος δη­μο­σί­ευ­σης (σε πα­ρέν­θε­ση), τον τί­τλο του άρ­θρου ή του βι­βλί­ου, τον πλή­ρη τί­τλο του πε­ριο­δι­κού, τον τό­μο και τις σε­λί­δες, κα­θώς και, στην πε­ρί­πτω­ση βι­βλί­ων και άλ­λων ντο­κου­μέ­ντων, τον τό­πο έκ­δο­σης και τον εκ­δο­τι­κό οί­κο. Για πα­ρά­δειγ­μα:

Allmendinger P., Prior A. και Raemaekers J. (επ.) (2000) Introduction to Planning Practice, Chichester: John Wiley & Sons.

Olmsted F. L. (1996), "Public parks and the enlargement of towns", στο R. T. Le Gates και F. Stout (επ.) (1996) The City  Reader, London: Routledge, 337-44.

Cullingworth J. B. (1994) "Alternate planning systems", Journal of the American Planning Association, 60(2): 162-72.

Αραβαντινός Α., Βλαστός Θ., Γκόλιας Ι. και Πετράκης Κ. (1995) "∆ιαδημοτικό Τραμ: Σύνδεση του Κέντρου Αθήνας με Παραλιακούς ∆ήμους", Αθήνα: ∆ήμος Αθηναίων.


Αν το ε­πι­τρέ­πουν οι προ­θε­σμί­ες τα κεί­με­να θα α­πο­στέλ­λο­νται στους συγ­γρα­φείς πριν από την τε­λι­κή ε­κτύ­πω­ση για διορ­θώ­σεις (μό­νο τυ­πο­γρα­φι­κά λά­θη και ό­χι ση­μα­ντι­κές αλ­λα­γές ή α­να­θε­ω­ρή­σεις). Τα κεί­με­να θα πρέ­πει να διορ­θώ­νο­νται α­μέ­σως και να ε­πι­στρέ­φο­νται στη γραμματεία του περιοδικού.


Τα κεί­με­να για ζη­τή­μα­τα πο­λι­τι­κής και οι κρι­τι­κοί σχο­λια­σμοί των συ­νε­δρί­ων πρέ­πει, κατά κα­νό­να, να μην υ­περ­βαί­νουν τις 4.000 λέ­ξεις, οι θε­μα­τι­κές κρι­τι­κές τις 3.000 λέ­ξεις, ενώ οι κρι­τι­κές για βι­βλί­α και ο­πτι­κο­α­κου­στι­κά προ­ϊ­ό­ντα τις 2.000 λέ­ξεις. Ό­λα τα κεί­με­να θα απο­στέλ­λο­νται τα­χυ­δρο­μι­κά και η­λε­κτρο­νι­κά στη διεύ­θυν­ση του πε­ριο­δι­κού.


Τα βι­βλί­α για βι­βλιο­κρι­τι­κή α­πο­στέλ­λο­νται σε δυο α­ντί­τυ­πα στη διεύ­θυν­ση του πε­ριο­δι­κού.


Ό­λες οι συ­νερ­γα­σί­ες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του περιοδικού http://www.aeihoros.gr/, με την επιλογή "υποβολή άρθρου" εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής μέλους στον δικτυακό τόπο. Ε­πί­σης εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή η ταχυδρομική αποστολή του άρθρου στη διεύ­θυν­ση:

Πε­ριο­δι­κό Α­ει­χώ­ρος, Τμήμα Μη­χα­νι­κών Χω­ρο­τα­ξί­ας, Πο­λε­ο­δο­μί­ας και   Πε­ρι­φε­ρεια­κής Α­νά­πτυ­ξης, Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας, Πε­δί­ον Ά­ρε­ως, 383 34 Βό­λος.


 Οδηγίες σε αρχείο pdf

Παρακαλώ περιμένετε...