Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Πολύζος Σεραφείμ"

ΠΘ, ΤΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Διερεύνηση των Διαθρωτικών Μεταβολών της Ελληνικής Οικονομίας την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης με Χρήση της Ανάλυσης Εισροών - Εκροών

Τεύχος : Αειχώρος 31

Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας αναφέρονται στη βιβλιογραφία...


Μεταφορικές υποδομές, δίκτυα και ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Εισαγωγή


Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Ένα από τα πιο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης είναι...


Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: Η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας

Τεύχος : Αειχώρος 21

Μία από τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις των τελευταίων ετών στη βιβλιογραφία, σχετικών με την...


Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil

Τεύχος : Αειχώρος 17

Ο δείκτης του Theil αποτελεί μια στατιστική συνάρτηση μέτρησης ανισοτήτων. Η απλότητα στον υπολογισμό του σε...


Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Στο άρθρο αυτό, αφού προηγηθεί μια γενική περιγραφή της μετανάστευσης και των σχετικών θεωρητικών...


Παρακαλώ περιμένετε...