Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Κίζος Θανάσης"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμ. Γεωγραφίας, Μυτιλήνη, Ελλάδα

Από το αγροτικό τοπίο στο τοπίο της υπαίθρου: Η γεωγραφία και οι προσλήψεις των τοπίων της ελληνικής υπαίθρου.

Τεύχος : Αειχώρος 19

Η ύπαιθρος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ “αγροτικού” και “αστικού” χώρου,...


Προσπελασιμότητα και Ελκυστικότητα των Νησιών του Αιγαίου

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο νησιωτικό χώρο, ελληνικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό,...


Παρακαλώ περιμένετε...