Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Σπιλάνης Γιάννης"

, Ελλάδα

Προσπελασιμότητα και Ελκυστικότητα των Νησιών του Αιγαίου

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο νησιωτικό χώρο, ελληνικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό,...


Παρακαλώ περιμένετε...