Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τσιώτας Δημήτριος"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Η ημερήσια μετακίνηση με σκοπό την εργασία ως πολύπλοκο δίκτυο: η περίπτωση της Ελλάδας

Τεύχος : Αειχώρος 28

Αυτό το άρθρο μελετά το ελληνικό διαπεριφερειακό δίκτυο των ημερήσιων μετακινήσεων με σκοπό την εργασία...


Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία που κατέχουν οι μεταφορές στην οικονομική ανάπτυξη της...


Μοντελοποίηση του οδικού διαπεριφερειακού δικτύου της Ελλάδας με χρήση ανάλυσης σύνθετων δικτύων (complex network analysis)

Τεύχος : Αειχώρος 28

Αυτό το άρθρο μελετά το ελληνικό διαπεριφερειακό δίκτυο οδικών μεταφορών (Greek road network - GRN) εφαρμόζοντας...


Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil

Τεύχος : Αειχώρος 17

Ο δείκτης του Theil αποτελεί μια στατιστική συνάρτηση μέτρησης ανισοτήτων. Η απλότητα στον υπολογισμό του σε...


Παρακαλώ περιμένετε...