Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τσούμα Αικατερίνη"

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) , Αθήνα, Ελλάδα

Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών: Διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ζητήματα πολιτικής μέσα από την διεθνή και την ελληνική εμπειρία για την...


Παρακαλώ περιμένετε...