Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Τύπος Άρθρου :

Θέματα πολιτικής

Τεύχος :

Αειχώρος 23


Μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό», η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει στην ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο σε διάστημα 2 ετών από την έναρξη ισχύος της, τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής (ή αρχών) για την εφαρμογή της και τη θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων το αργότερο ως τις 31/3/2021. Σκοπός της οδηγίας είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων περιοχών και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων πόρων.
Στην εργασία εξετάζονται κεντρικά ζητήματα που αναμένεται να προκύψουν κατά την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ). Προσδιορίζονται και εξειδικεύονται οι αρχές που περιγράφουν τον ΘΧΣ με βάση τον Οδικό Χάρτη για τον ΘΧΣ (ΕΕΚ 2008), την Οδηγία 2014/89/ΕΕ για την θέσπιση πλαισίου για τον ΘΧΣ και την Οδηγία-πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική ενώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του ΘΧΣ στα θεσμοθετημένα εργαλεία του ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Τέλος επιχειρείται η διερεύνηση των όρων ενσωμάτωσης του ΘΧΣ στον χωροταξικό σχεδιασμό όπως οργανώνεται σήμερα στην Ελλάδα, η εξέταση ζητημάτων προτεραιότητας και βασικών πεδίων της μεθοδολογικής προσέγγισης


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...