Χωροθέτηση μικρών ταμιευτήρων νερού ως μοχλός ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

ArcSWAT.

GIS

Ταμιευτήρες

ανάπτυξη

προσομοίωση

Τεύχος :

Αειχώρος 20


Το νερό, ως γνωστόν, είναι ένας πόρος κρίσιμος για τον άνθρωπο, για τη ζωή του και τις δραστηριότητές του. Για το λόγο αυτό, η αξιοποίησή του είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόοδο και την εξέλιξή του και απαιτείται ένα σύνολο δράσεων προκειμένου, τον φυσικό αυτό πόρο, να μπορέσει να τον διαχειριστεί με τρόπο βιώσιμο. Η παρούσα εργασία περιγράφει μια μεθοδολογία αξιοποίησης υδατικών πόρων με τη δημιουργία μικρών ορεινών και ημιορεινών ταμιευτήρων νερού. Η μοντελοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), τη χρήση του υδρολογικού ομοιώματος SWAT και τη χρήση του Λογισμικού Προσομοίωση Ταμιευτήρα της εταιρείας Τεχνολογισμική. Η Ν. Άνδρος επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης της εργασίας και η διαδικασία της περιλαμβάνει την υδρολογική ανάλυσή της και κατόπιν την εκτίμηση της επιφανειακής απορροής (μέσω του υδρολογικού ομοιώματος SWAT για 100 χρόνια προσομοίωσης) σε μια συγκεκριμένη λεκάνη απορροής, τη λεκάνη των Αφρουσών. Σε δύο διαφορετικές επιλεγμένες θέσεις της λεκάνης διερευνάται το κατά πόσο είναι εφικτή η κατασκευή ενός φράγματος, με την ταυτόχρονη δημιουργία ενός ταμιευτήρα νερού (εσωποτάμια λιμνοδεξαμενή), με βάση τα ποσοστά αστοχίας απόληψης ορισμένου όγκου νερού ετησίως.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...