Χάρτα για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου

Συγγραφέας άρθρου:

Γουργιώτης Ανέστης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Ορεινός Χώρος

Χάρτα

Χωρικός σχεδιασμός

ανάπτυξη

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Η απουσία εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ορεινού χώρου δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια ορθολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων στον ορεινό χώρο που αφενός θα σέβεται και θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και αφετέρου θα στηρίζει την οικονομική και βιοτικής ανάπτυξης των μετακινήσεων και της αναψυχής.
Εντοπίζοντας την παραπάνω απουσία, θεώρησα ότι η σύνταξη Χάρτας για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου ως κειμένου κατευθύνσεων μπορεί ν’ αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Επιδίωξή μου είναι η εν λόγω Χάρτα να συντελέσει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης για τον Ορεινό Χώρο, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού του περιβάλλοντος και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή.
Στόχος της Χάρτας είναι να εντοπισθούν και να καταγραφούν σαφείς και αναλυτικές δράσεις που σκοπός τους είναι η αναβάθμιση του ορεινού χώρου κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία του, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...