Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει εκτενώς το δημοσιονομικό πλαίσιο της νέας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 νέες χώρες, καθώς και τις προ οπτικές του μετά το 2006, ιδιαιτέρως σ ότι αφορά την τύχη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αλλά και της ∆ιαρθρωτικής Πολιτικής, από την οποία μέχρι στιγμής η χώρα μας αντλεί μεγά λο μερίδιο πόρων, και στηρίζει τα Προγράμματα ∆ημοσίων Επενδύσεων και την πολιτική πε ριφερειακής ανάπτυξης.Με την προσφυγή σε πρωτογενές υλικό τεκμηριώνονται και σχολιά ζονται τα βασικά δεδομένα του Κοινοτικού προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, καθώς και οι εκτιμήσεις για την επόμενη περίοδο 2007-2013. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική αποτίμηση και στο μέλλον της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής, κα θώς και στην επάρκειά της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των έντονων περιφερειακών οι κονομικών ανισοτήτων που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μετά τη διεύρυνση. Προς τούτο καταγράφονται μια σειρά από απλά και σύνθετα οικονομικά μοντέλα, και λαμ βάνονται υπόψη συμπεράσματα μελετών, που έχουν ήδη εκπονηθεί, για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης. Αναμφισβήτητα, ένα μίγμα πολιτικών με ισορροπημένο δημοσιονομικό περιεχό μενο προτάσσεται ως λύση στην πρόκληση της διεύρυνσης και προς την κατεύθυνση αυτή τεκμηριώνεται, τελικά, η επιχειρηματολογία των συγγραφέων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...