Το Αστικό Τοπίο, η Ταυτότητα του Τόπου και τα βασικά στοιχεία τους: Δημιουργώντας ένα νέο πρόγραμμα Η/Υ – εργαλείο για τον βιώσιμο σχεδιασμό του αστικού χώρου

Συγγραφέας άρθρου:

Sepe Marichela

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Η νέα δομή της σύγχρονης πόλης είναι απρόβλεπτη και πολυσύνθετη, δεδομένης και της διαρκούς ανάμιξης πολιτισμών που επιφέρει νέα στοιχεία στην ήδη σύνθετη ταυτότητα των τόπων, διασπώντας, αναμιγνύοντας και ανασυνθέτοντας την πολυπλο κότητα της αστικής ζωής. Προκειμένου να ερμηνεύσουν τέτοιους νέους τόπους και να δώσουν καινούριους ορισμούς, πολλοί ερευνητές δοκίμασαν νέες μεθοδολογίες, χάρτες, εικόνες πολυμέσων, υπερκείμενο και λογισμικό ικανά να αποδώσουν αυτή την πολυπλοκότητα και να επιτρέψουν αναγνωσιμότητα. Ένα ζήτημα όμως παραμένει ανοιχτό: Ο διάλογος αυτών των εργαλείων με τους διαχειριστές και τους ασχολούμε νους με το σχεδιασμό του χώρου, αλλά και με τους μη ειδικούς, τους απλούς χρήστες του τόπου και τους κατοίκους, εξαιτίας των δυσκολιών στην εύρεση ενός μοναδικού κοινού μοντέλου αναπαράστασης. Η μέθοδος ανάλυσης του Ευαίσθητου Ανάγλυφου (Sensitive Relief) αναγνωρίζει στοιχεία του αστικού τοπίου αξιόλογα ως προς τον προσδιορισμό της ταυτότητας των τόπων και ικανά να επηρεάσουν την πολιτιστική και βιώσιμη δομή της πόλης. Τα νέα αυτά στοιχεία και η πολυπλοκότητα αυτών των τόπων αναπαρίστανται σε ένα πολυσύνθετο χάρτη. Ο στόχος της παρούσας εργα σίας, που διεξήχθη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ του Consiglio Nazionale delle Ricerche (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) και του Dipartimento di Progettazione Urbana, Università di Napoli Federico II (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Νάπολης Federico II), είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού λογισμικού "PlaceMaker", για τη σύνδεση και την επικοινωνία των σύνθετων πληρο φοριών που περιέχονται σε ένα χάρτη, αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά και ενισχύοντας τη σημασία τους. Το λογισμικό πρόγραμμα "PlaceMaker" συγκεντρώνει, επεξεργά ζεται και αναδομεί τα δεδομένα από αποτυπώσεις που βασίζονται στην αναγνώριση του τόπου, την αντιληπτική οργάνωση του χώρου, τη διαγραμματική επεξεργασία της αναπαράστασης, τις φωτογραφικές και video-καταγραφές και αντιπαραθέτει τα δεδο μένα αυτά με εκείνα που προέρχονται από τις παραδοσιακές χαρτογραφικές αναλύ σεις, τα ερωτηματολόγια προς τους κατοίκους. Επιπλέον, για να γίνει το PlaceMaker περισσότερο προσβάσιμο τόσο στους ειδικούς όσο και στους μη ειδικούς, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν εποπτικά ώστε να αποτελέσουν εργαλεία ευέλικτα και διαδρα στικά και να υποστηρίξουν το βιώσιμο μετασχηματισμό και δόμηση των πόλεων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...