Τα τοπία των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στις ελληνικές πόλεις

Συγγραφέας άρθρου:

Γοσποδίνη Άσπα

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το άρθρο αφορά στις οικονομίες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στη μεταβιομηχα νική πόλη και εξετάζει το φαινόμενο των χωρικών συγκεντρώσεων (clusters) αυτών οικονομικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές πόλεις. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ο ρόλος των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στη μετα-βιομηχανική πόλη καθώς και η τυπολογία των clusters σε κεντρικές αστικές περιοχές. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις ελληνικές πόλεις και αναλύει τρία clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου αντιστοίχως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο. Η ανάλυση τεκμηρι ώνει (α) τον αυθόρμητο σχηματισμό των clusters χωρίς χωρικό προγραμματισμό και σχεδιασμό καθώς και (β) την "laissez-faire" πολιτική ανάπτυξης και διακυβέρνησής τους χωρίς ενθάρρυνση και ενίσχυση από δημόσιους φορείς και το κράτος. Στην περι πτωσιολογική μελέτη των τριών clusters, η χωρική ανάλυση τεκμηριώνει τη σταδιακή αλλαγή των χρήσεων γης και τον μετασχηματισμό των αστικών τοπίων ενώ επισημαί νονται οι πολεοδομικές πολιτικές που επέτρεψαν το σταδιακό και αυθόρμητο σχημα τισμό των clusters. Τέλος, το άρθρο καταλήγει σε συμπεράσματα για το σχηματισμό και τη διακυβέρνηση των clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου και ειδικότερα, για τις διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις στον πυρήνα της Ευρώπης και τις μεγάλες Μεσογειακές πόλεις στην αναπτυσσόμενη περιφέρεια της Ευρώπης.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...