Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η Συσχέτιση με το Θεσμικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού: ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα

Συγγραφέας άρθρου:

Τράμπα Αναστασία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 31


Η διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας στις αστικές περιοχές αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την ευρωπαϊκή πολιτική με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή πολιτική έχει προτείνει την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ως στρατηγικά σχέδια για τις αστικές περιοχές, με στόχο την οργάνωση βιώσιμων μετακινήσεων εντός των πόλεων αλλά και την βέλτιστη διασύνδεσή τους με τις ευρύτερες λειτουργικές περιοχές τους. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση τέτοιων σχεδίων αστικής κινητικότητας καθώς ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός αποτελεί θεσμική υποχρέωση σε αυτές και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού σχεδιασμού, ενώ στη Ελλάδα διαπιστώνεται διαχρονικά έλλειψη κυκλοφοριακού σχεδιασμού σε συντονισμό με τον χωρικό σχεδιασμό.
Η παρούσα εργασία αναλύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τους στρατηγικούς στόχους εκπόνησης των ΣΒΑΚ και ιδιαίτερα εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο ένταξης τους στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Γαλλία.
Επίσης εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στη χώρας μας και την συσχέτιση του με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό καθώς και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 22, Ν. 4599/19) για την ένταξη των ΣΒΑΚ στην ελληνική πραγματικότητα. Στην πράξη διαπιστώνονται αδυναμίες κυρίως στο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορών.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...