Προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση και τα θεωρητικά της διλήμματα

Συγγραφέας άρθρου:

Τασοπούλου Αναστασία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη της διακυβέρνησης, συστηματοποιώντας την εκτενή βιβλιογραφία αναφορικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις της που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί ένα πέρασμα από τις παραδοσιακές μορφές ‘κυβέρνησης’ σε μορφές ‘διακυβέρνησης’ που είναι περισσότερο ευέλικτες, αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης σε αυτές τις διαδικασίες πλήθους οικονομικών και κοινωνικών παικτών. Η προβληματική αυτή έχει οδηγήσει σε συζητήσεις και αναζητήσεις για το μετασχηματισμό του ρόλου του κράτους και την ανάδυση νέων μορφών εξουσίας, καθώς και διαφορετικών μοντέλων διοίκησης/διακυβέρνησης υπό το πρίσμα, κυρίως, των δικτύων πολιτικής, του επαναπροσδιορισμού της κλίμακας και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Η εργασία υποστηρίζει ότι η διακυβέρνηση δεν αποτελεί ένα ζήτημα που μπορεί να συζητηθεί ανεξάρτητα από τις δομές, τις παραδόσεις και τα πλαίσια κουλτούρας που επικρατούν ή/και κυριαρχούν σε μία περιοχή. Βασικός ισχυρισμός είναι ότι τα στοιχεία μιας ‘καλής’ διακυβέρνησης, όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελούν ταυτόχρονα και προβλήματα ή καλύτερα διλήμματα για τη διακυβέρνηση.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...