Προσδιορισμός σημασιολογικών ιδιοτήτων και σχέσεων για την επίλυση οντολογικής ετερογένειας

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που προκύπτει κατά τη διαδικασία της σημασιολογικής ολοκλήρωσης οντολογιών είναι ο εντοπισμός ομοιοτήτων και ετερογενειών. Ιδιαίτερα στις γεωγραφικές οντολογίες, όπου η σημασιολογία είναι πολύπλοκη, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων για την εξαγωγή και τυποποίηση της σημασιολογίας, αλλά και για την επίλυση της ετερογένειας μεταξύ όμοιων γεωγραφικών εννοιών. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί μεθόδους από την Επιστήμη Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing-NLP) για την εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από ορισμούς γεωγραφικών εννοιών. Βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ορισμοί περιλαμβάνουν πληθώρα σημασιολογικών πληροφοριών οι οποίες είναι δυνατόν να εξαχθούν σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και να τυποποιηθούν σε ένα σύνολο σημασιολογικών ιδιοτήτων και σχέσεων. Αυτός ο τρόπος τυποποίησης της σημασιολογίας αξιοποιείται περαιτέρω, προκειμένου ο εντοπισμός και η επίλυση των ετερογενειών μεταξύ όμοιων εννοιών να γίνεται με σαφή και αντικειμενικό τρόπο.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...