Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Διαχείριση Υδατικών Πόρων στις Νησιωτικές Περιοχές των Κυκλάδων: Η Περίπτωση της Άνδρου

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 27


Πολλοί κίνδυνοι που καλούνται να διαχειριστούν τα νησιωτικά συστήματα είναι αλληλένδετοι με την περατότητα των διαθέσιμων υδατικών τους πόρων και την αδυναμία των τοπικών φορέων να τη διαχειριστούν. Στο παρόν άρθρο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στη νήσο Άνδρο δύναται να επηρεάσει την τρωτότητα του νησιού σε κινδύνους που σχετίζονται με την έλλειψη νερού. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε μία μέθοδος που επιτρέπει: (α) τον υπολογισμό των ετήσιων υδρευτικών απαιτήσεων του νησιού και (β) την καταγραφή τεχνικών και διαχειριστικών προβλημάτων στις δημοτικές γεωτρήσεις. Από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν υπογραμμίζεται ότι η αύξηση της υδατικής ζήτησης και οι διαρροές νερού που σημειώνονται στα συστήματα ύδρευσης αυξάνουν τα επίπεδα τρωτότητας της Άνδρου σε φαινόμενα έλλειψης νερού, τα οποία αλυσιδωτά επηρεάζουν τη λειτουργία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του νησιού.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...