Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: Σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας

Συγγραφέας άρθρου:

Κομνηνός Νίκος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το άρθρο περιγράφει τη διαδρομή σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής για Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας (ΠΠΚ) στην Ελλάδα. Περιγράφει το πρόβλημα ως σχεδιασμό εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας, καθώς κάθε Πόλος επικεντρώνεται σε ένα μικρό αριθμό κλάδων παραγωγής, τεχνολογιών ή αγορών. Αναλύεται ο πλήρης κύκλος σχεδιασμού–υλοποίησης–αξιολόγησης της πολιτικής αυτής από το 2001 ως σήμερα και επισημαίνονται οι θεωρητικές και άλλες επιρροές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πολιτικής. Αξιολογούνται τα βασικά εργαλεία υλοποίησης των ΠΠΚ (κοινοπραξίες, τεχνολογικές πλατφόρμες, τεχνοβλαστοί, κ.ά.) από τη οπτική της συμβολής τους στη συγκρότηση εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. Αξιολογούνται επίσης το οργανωτικό πλαίσιο υλοποίησης, οι συνέργιες των συμμετεχόντων οργανισμών, και η διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων της πολιτικής. Το άρθρο επισημαίνει τις διαδικασίες παραγωγής καινοτομίας που ενεργοποιήθηκαν και τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στη διαμόρφωση περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...