Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: Αποτίμηση και προοπτικές

Συγγραφέας άρθρου:

Ψυχάρης Γιάννης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας. Ειδικότερα στόχος αυτού του άρθρου είναι να συσχετίσει τα περιφερειακά προγράμματα με τον περιφερειακό προγραμματισμό και την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα μας κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων. Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι κατά συνέπεια τα εξής: Ποια είναι η διαχρονική βαρύτητα αυτών των προγραμμάτων στο σύνολο των ΚΠΣ και πώς αυτή κρίνεται; Εντάσσονται αυτά τα προγράμματα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης ή μήπως αποτελούν αποσπασματικές δράσεις που απλά συμπληρώνουν άλλες πολιτικές; Ποια είναι η έκταση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων και πως αυτή μεταβάλλεται διαχρονικά; Μπορούν τα προγράμματα αυτά να αποτελέσουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον του περιφερειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα;


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...