Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου: Μια εμπειρική προσέγγιση στην εφαρμογή, τη διαχείριση και τα αποτελέσματά τους

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του επιχειρησιακού προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη–Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000 2006", υλοποιούνται σε σαράντα ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) συνολικού προˋπολογισμού €506 εκατομμυρίων. Ο σχεδιασμός των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων βασίστηκε στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη προγραμμάτων με χωρική προσέγγιση, αλλά και στη στρατηγική για ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη αφορά στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και αναφέρεται σε όλο το πλέγμα των λειτουργιών που αναπτύσσονται στις περι οχές αυτές, ενώ ως προσέγγιση είναι πολυδιάστατη καθώς αναγνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ παραγωγικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δυνάμεων και παραγόντων. Η εργασία διερευνά, τόσο τη μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής και διαχείρισης των ΟΠΑΑΧ, όσο και τη διάσταση που επιφέρουν οι διαχειριστικές τακτικές και πρακτικές μεταξύ των αρχικών στόχων και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...