Οι πολεοδομικές συνιστώσες της σεισμικής διακινδύνευσης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 14


H αντιμετώπιση των συνεπειών από ενδεχόμενο ισχυρό σεισμικό συμβάν σε περιοχές πυκνής δόμησης βασίζεται στην κατάλληλη πληροφόρηση και προετοιμασία τόσο των φορέων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου όσο και του πληθυσμού. Στην προετοιμασία της πολιτείας για τον καθορισμό και μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται η αναγνώριση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων τους στη διαχείριση του σεισμικού συμβάντος, η βελτιστοποίηση της οποίας επιβάλλει τη χρήση γεωγραφικών όρων. Στην προσπάθεια αυτή τάσσεται και το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών σεισμικής διακινδύνευσης GEM. Το σύστημα σχεδιάζεται αναλυτικά και ταυτόχρονα υλοποιείται, με χρήση εργαλείων οπτικού προγραμματισμού (CASE), σε περιβάλλον GIS. Δεδομένου του αναλυτικού σχεδιασμού, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλα περιβάλλοντα γεωγραφικών συστημάτων εμπορικού χαρακτήρα ή ανοιχτού λογισμικού. Αποτελείται από υποσυστήματα, της Ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, του Σχεδιασμού των προσεισμικών επεμβάσεων, της Ενημέρωσης των πολιτών και της Λειτουργίας μετά το σεισμικό συμβάν. Με τη χρήση βασικών πολεοδομικών δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της σεισμικής διακινδύνευσης σε όλο τον αστικό ιστό, της επάρκειας και καταλληλότητας των διαθέσιμων χώρων καταφυγής, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τοπικές συνθήκες. Επίσης, αναδεικνύει και αξιολογεί προτεραιότητες επεμβάσεων που αφορούν στις πολεοδομικές συνιστώσες της σεισμικής διακινδύνευσης, σκοπεύοντας στην ορθολογική διαχείριση της και στη μείωση των αναμενόμενων απωλειών.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...