Ο Συντελεστής Δόμησης ως κρίσιμη χωρική μεταβλητή σχεδιασμού: Το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης

Συγγραφέας άρθρου:

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Συνεκτικές πόλεις

Τεύχος :

Αειχώρος 27


Χρησιμοποιώντας την Αλεξανδρούπολη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς, προκύπτει ότι η ανάλυση των ΣΔ της πόλης και η ερμηνεία νέων δεικτών, όπως ο OSR (δείκτης πίεσης) και ο GSI (δείκτης συνεκτικότητας), οδηγεί στην ερμηνεία του αστικού χαρακτήρα της. Συνολικά, τεκμηριώθηκε ότι οι χαμηλοί ΣΔ που οδηγούν σε ανάλογες πυκνότητες, μπορούν να χαρακτηριστούν από οριακά αποδεκτοί (ΣΔ 0,8) έως ελλείποντες (ΣΔ < 0,7), σε σχέση πάντα με την υιοθέτηση των αρχών των συμπαγών / συνεκτικών πόλεων. Ειδικά, οι επεκτάσεις που προτείνουν μέσο ΣΔ 0,4 - 0,5, οδηγούν σε μια ιδιότυπη (οργανωμένη) αστική διάχυση - προαστική δόμηση, που διαρρηγνύει τον διαχρονικό συμπαγή / συνεκτικό και μονοκεντρικό χαρακτήρα της πόλης, χωρίς παράλληλα να ικανοποιούνται οι συνθήκες των γραμμικών εναλλακτικών. Ως γενικό συμπέρασμα, προέκυψε η σπουδαιότητα υιοθέτησης και εφαρμογής της ποσοτικής ανάλυσης ανάλογων μεγεθών στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Παράλληλα, θα πρέπει να εισαχθούν νέοι δείκτες χωρικής ανάλυσης και να επιδιωχθεί η εφαρμογή ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Επίσης, οι πρόνοιες της νομοθεσίας για ΣΔ με μέγιστη τιμή το 0,8 που χρησιμοποιούνται στις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, συμπεριλαμβάνοντας κατά περίπτωση και ελάχιστες τιμές.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...