Μοντελοποίηση του οδικού διαπεριφερειακού δικτύου της Ελλάδας με χρήση ανάλυσης σύνθετων δικτύων (complex network analysis)

Συγγραφέας άρθρου:

Τσιώτας Δημήτριος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 28


Αυτό το άρθρο μελετά το ελληνικό διαπεριφερειακό δίκτυο οδικών μεταφορών (Greek road network - GRN) εφαρμόζοντας ανάλυση σύνθετων δικτύων (complex network analysis - CNA) και εμπειρική προσέγγιση. Η μελέτη αποσκοπεί στην εξόρυξη της κοινωνικοοικονομικής πληροφορίας που είναι ενσωματωμένη στην τοπολογία του GRN και να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο αυτό υπηρετεί και προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην ανάλυση που πραγματοποιείται προκύπτει ότι η τοπολογία του GRN υπόκειται στην επίδραση των χωρικών περιορισμών, η οποία προκύπτει συγγενική με το θεωρητικό πρότυπο του δικτυώματος (lattice network). Επίσης, διαφαίνεται ότι η δομή του δικτύου περιγράφεται από βαρυτική λειτουργία, έχοντας προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των περιοχών ανάλογα με τον πληθυσμό τους, και ότι η σύνδεσή του με περιφερειακά μεγέθη σκιαγραφεί το στοιχειώδες πρότυπο της «ανάπτυξης εκεί που υπάρχει δρόμος». Από μελέτη προκύπτουν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις μεταξύ των μητροπολιτικών και μη-μητροπολιτικών (εξαιρώντας την Αττική και Θεσσαλονίκη) θεωρήσεων. Συνολικά, το άρθρο αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ανάλυσης των σύνθετων δικτύων στη μοντελοποίηση των χωρικών δικτύων και ειδικότερα των συστημάτων μεταφορών και επιδιώκει την προώθηση χρήσης του παραδείγματος των δικτύων στις χωρικές και περιφερειακές εφαρμογές.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...