Μοντέλο διαχειρίσης δημοτικού κτηματολογίου σε περιβαλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με την βοήθεια στατιστικής ανάλυσης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 14


Η διερεύνηση ενός μοντέλου εφαρμογής Δημοτικού Κτηματολογίου και η ανάπτυξη μίας ανάλυσης, μέσω ενός λογισμικού στατιστικής και ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), με σκοπό την εύρεση του εν λόγω μοντέλου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, είναι το κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας. Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση βοηθάει στην ανάλυση της σχέσης μιας ποσοτικής μεταβλητής (εξαρτημένης) με ένα σύνολο άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών (ανεξάρτητων).
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε στο SPSS (λογισμικό στατιστικής ανάλυσης) η μέθοδος της βηματικής πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, η οποία έδειξε ότι ένα μοντέλο πέντε (5) ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ικανό για την εφαρμογή ενός Δημοτικού Κτηματολογίου. Μέσα από την ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης φάνηκε ότι το Δημοτικό Κτηματολόγιο σχετίζεται τελικά με πέντε (5) παράγοντες/μεταβλητές, δηλαδή με την:
• Διερεύνηση Ιδιοκτησιακών προβλημάτων,
• Απόδοση πληροφοριών / εξυπηρέτηση ΟΤΑ σε χωρική και περιγραφική πληροφορία,
• Οικονομική στήριξη,
• Διερεύνηση και επίλυση Νομικών προβλημάτων,
• Διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών, και

Και στις πέντε (5) μεταβλητές η συσχέτιση αποδείχτηκε ότι είναι θετική και επομένως, για την ύπαρξη ενός Δημοτικού Κτηματολογίου, πρέπει να υπάρχουν (με τους συντελεστές που προκύπτουν από την εξίσωση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης) οι παραπάνω παράγοντες που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το Δημοτικό Κτηματολόγιο.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...