Μελέτη Τοπίου: Πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του δάσους Δραγουντέλι στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Συγγραφέας άρθρου:

Τρατσέλα Μαρία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναφέρεται σε θέματα ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης του φυσικού πλούτου και πολιτισμικής αναβάθμισης φυσικών τοπίων με ιδιαίτερη αισθητική ή οικολογική σημασία. Πρόκειται για μία Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου κατά την οποία διερευνάται το δυναμικό και οι προοπτικές για αξιοποίηση και ανάδειξη του δασικού τοπίου της περιοχής "∆ραγουντέλι" που βρίσκεται σε ζώνη υψηλής τουριστικής κίνησης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η κορεσμένη τουριστικά ευρύτερη περιοχή στην οποία εντάσσεται το υπό μελέτη τοπίο, επιζητά την καθιέρωση νέων μορφών τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μία ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον, την οικονομία και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Στα πλαίσια μιας αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα των περιοχών που έχουν περάσει στην κατηγορία των προστατευόμενων, η ανάγκη εκπόνησης Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου κατά τις οποί ες λαμβάνεται υπόψη, πέρα από την οικολογική και αισθητική αξία και η κοινωνική διάστασή τους, είναι μεγάλη. Στην εν λόγω μελέτη, το τοπίο αντιμετωπίζεται ως χώρος βιούμενος, χώρος απόλαυσης και κοινωνικής πρακτικής. Ακολουθείται μία προσέγγιση κοινωνικο-οικολογική και αντιληπτική, στην οποία βασίζεται η Ανάλυση του Τοπίου, δηλαδή η αποτίμηση των παραγόντων και δυνάμεων που το παράγουν και το διαμορφώνουν, ώστε να προσδιοριστούν οι προοπτικές, οι δυνατότητες, η καταλληλότητα και η ικανοχωρητικότητά του, ως προς την αξιοποίησή του μέσω μιας μορφής εναλλακτικού τουρισμού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται σε σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, διαγράμματα και αποτελούν τη βάση για τις προτάσεις ανάδειξης της περιοχής του δάσους συνολικά και αξιοποίησης επιμέρους τοποθεσιών για τη δημιουργία υποδομής, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...