Η περιφερειακή διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: Πρώτες εκτιμήσεις

Συγγραφέας άρθρου:

Οικονόμου Δημήτρης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το άρθρο περιλαμβάνει πρώτες εκτιμήσεις για την περιφερειακή του διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι το Γ ΚΠΣ, παρά την ύπαρξη σχετικού στρατηγικού στόχου, δεν ενσωματώνει μια συγκεκριμένη περιφερειακή στρατηγική ούτε σε επίπεδο σχεδιασμού ούτε σε επίπεδο διαδικασίας υλοποίησης. Η προ γραμματική κατανομή των πόρων, τόσο μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 που αφορά άμεσα την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και μέσω των υπολοίπων, τομεακών, Αξόνων, δεν συναρτάται με το επίπεδο ανάπτυξης (ΑΕΠ κατά κεφαλήν) των περιφερειών. Το ίδιο ισχύει, για το σύνολο των Αξόνων, και για την παρατηρούμενη πραγματική κατανομή πόρων κατά τη διαδικασία υλοποίησης μέσω της ένταξης συγκεκριμένων έργων. Συνεπώς, η επίδραση του Γ ΚΠΣ στις περιφερειακές ανισότητες εκτιμάται ότι θα είναι τυχαία και μη συστηματική. Το χαμηλό επίπεδο των ανισοτήτων αυτών στην Ελλάδα μειώνει ίσως τη σημασία αυτής της αδυναμίας της διαδικασίας προγραμματισμού αλλά δεν την καταργεί.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...