Η εμπειρία πολεοδόμησης της περιφέρειας Westelijke Tuinsteden (Δυτικών κηπουπόλεων) του Άμστερνταμ

Συγγραφέας άρθρου:

Μιτζάλης Νίκος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Οι αστικές περιφέρειες, όπως και οι πόλεις, έχουν αλλάξει. Αυτή η αλλαγή δεν συσχετίζεται μονάχα με τις μεταβολές που επιφέρει ο χρόνος, αλλά κυρίως με μια γενική μετάλλαξη της σύγχρονης πόλης. Η αστική περιφέρεια μοιάζει σήμερα με ένα σύνολο "...κεντρικών τόπων, χωροθετημένων μεταξύ των ιστορικών κέντρων και των οριζόντιων επεκτάσεων της διά σπαρτης πόλης." Η περιφέρεια, παραδοσιακά θεωρείται ως η μεταβατική εικόνα μεταξύ της συμπαγούς πόλης και της υπαίθρου. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η περιφέρεια δεν είναι ού τε πόλη ούτε ύπαιθρος. Είναι απλά, ο ενδιάμεσος χώρος, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βέβαια, καθώς μεταβάλλονται τα δύο άκρα διαφοροποιείται και ο ενδιάμεσος χώρος της πε ριφέρειας, για αυτό ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε σήμερα για το κατά πόσο έχει αλλάξει η έννοια της περιφέρειας. Η διαδικασία μετάλλαξης, όμως της περιφέρειας ήταν μια αυτόνο μη διαδικασία που συνδυάστηκε με την ταυτόχρονη μετάλλαξη της πόλης. Μιλώντας λοιπόν για την περιφέρεια και την αστική ανάπλαση, μιλάμε για ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης της πόλης. Η προβληματική του αστικού χώρου σήμερα, συχνά συσχετίζεται με την αστική περιφέρεια. Βέβαια, η ευρωπαϊκή έρευνα PIC Urban1, που έγινε μεταξύ 1994 και 1999, έδει ξε ότι οι "αρνητικοί" τόποι2 παρουσιάζουν μια σημαντική μορφολογική και χωροθετική δια φοροποίηση. Αυτή η ετερογένεια και η διαφορετικότητα δεν πρέπει να μειώνουν την περιφέ ρεια στην τοπολογική της διάσταση. Η δυναμική της περιφέρειας οδηγεί σε μια νέα αστικό τητα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια κριτική αναφορά των πολιτικών και πρακτικών που υιοθετήθηκαν για την ανάπτυξη μιας προβληματικής περιοχής των Westelijke Tuinsteden, στην περιφέρεια του Άμστερνταμ που βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...