Γεωγραφικές οντολογίες και διαλειτουργικότητα

Συγγραφέας άρθρου:

Κάβουρας Μαρίνος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων για τον ορισμό και την αναπαράσταση της γεωγραφικής γνώσης. Το πρόβλημα της ανταλλαγής γεωγραφικών δεδομένων πε- ριπλέκεται από την πληθώρα των χρησιμοποιούμενων προτύπων τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές τέτοιες αναπαραστάσεις. Η ανάγκη ενοποίησης ετερογενών προτύπων γεωγραφικών δεδομένων που παρουσιάζουν όχι απλά συντακτικές αλλά κυρίως σχηματικές και σημασιολογικές διαφορές, οδήγησαν την Επιστήμη της Γεωπληροφορικής στην ερευνητική κατεύθυνση των οντολογιών. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ενοποίηση διαφο- ρετικών γεωγραφικών κατηγοριοποιήσεων στο πλαίσιο μιας οντολογίας γενικού επιπέδου (top-level). Γι αυτό το σκοπό, αρχικά αναλύεται η σχέση των οντολογιών με τη διαλειτουργικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών κατηγοριών, καθώς και τα αίτια της μεταξύ τους διαφοροποίησης και προτείνονται εργαλεία για την τυποποίηση και την αναπαράστασή τους σε μια ενοποιημένη οντολογία. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί χωρίζεται σε δύο βασικές διαδικασίες: τη Σημασιολογική Παραγοντοποίηση και τη Ανάλυση Τυποποιημένων Εννοιών. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους όμως, προτείνεται μια συμπληρωματική διαδικασία για τη εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από ορισμούς κατηγοριοποιήσεων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...