Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελληνική Περιφέρεια: Μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το άνοιγμα των αγορών στον διεθνή ανταγωνισμό, η ένταξη στο παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα χωρών χαμηλού κόστους εργασίας, ο περιορισμός της σπουδαιότητας πρώτων υλών, εργασίας και γεωγραφικής θέσης και η ένταση της τεχνολογίας έχουν διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό, για την ανάπτυξη των περιφερειών και των παραγωγικών τους συστημάτων. Σοβαρές παράμετροι στο σκηνικό αυτό είναι η καινοτομική δραστηριότητα και η έρευνα, οι οποίες επεμβαίνουν ως παράγοντες διαφοροποίησης και έντασης του ανταγωνισμού, και αποτελούν τον πυρήνα για την διαμόρφωση πολιτικών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. Στο παρόν άρθρο, διερευνώνται με τη χρήση έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις τα αναπτυξιακά και καινοτομικά χαρακτηριστικά του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος της Θεσσαλίας, αναζητούνται ελλείμματα σε στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές και προτάσσονται πολιτικές, που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των καινοτομικών του χαρακτηριστικών.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...