Επιλογή του ποδηλάτου ως μέσου αστικής μετακίνησης: Χρηστικές και Μεταχρηστικές Διαστάσεις

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 28


To παρόν άρθρο εξετάζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης στις μεσαίες, κυρίως, πόλεις, αναδεικνύοντας εκτός από τους προβλέψιμους τεχνικής φύσεως λόγους και το ρόλο λιγότερο προφανών παραγόντων, συμβολικών και συναισθηματικών.
Αποκλίνοντας από τις συνήθεις σχετικές έρευνες για τη χρήση των βιώσιμων μέσων μετακίνησης, η μεθοδολογία της υποκείμενης έρευνας βασίστηκε σε μια διαφοροποιημένη θεώρηση των παραμέτρων που σχετίζονται με το βαθμό χρήσης του ποδηλάτου, κατά την οποία συναισθήματα, συνήθειες και κοινωνικά πρότυπα θεωρούνται εξίσου σημαντικά με τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των ερωτώμενων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια σε δείγμα 363 κατοίκων του Βόλου. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, και τη σημαντική επιρροή των συμβολικών και ψυχο-συναισθηματικών παραγόντων επιλογής του μέσου μετακίνησης, οι οποίοι συνήθως δεν προσμετρώνται κατά το σχεδιασμό των αστικών μετακινήσεων. Ορατοί και αθέατοι παράγοντες δύναται, τελικά, να παίξουν σχεδόν εξίσου σημαντικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό της συμπεριφοράς των ατόμων ως προς τον τρόπο μετακίνησης, επιδρώντας καθοριστικά στο ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις, διαπίστωση που οφείλει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...