Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση των αναπτυξιακών κινήτρων στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 12


Η κριτική θεώρηση του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων που υλοποιείται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών κινήτρων παρουσιάζει εξαιρετικό επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον καθώς παρατηρείται μία επιμονή των υπευθύνων σε κλασικούς - τυπικούς μηχανισμούς επιλογής και προώθησης των επενδύσεων οι οποίοι στη πορεία εφαρμογής τους αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί. Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έδειξαν πρόθυμες να προχωρήσουν σε κάποιον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών/τεχνικών με τις οποίες αξιολογούν και επιλέγουν τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές επενδύσεις. Μετά την παρέλευση και της τρίτης δεκαετίας από την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων, διαπιστώνεται ότι απαιτείται πρώτον, η αναπροσαρμογή των μεθοδολογιών-κριτηρίων στον τομέα της αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων και δεύτερον, ο εκσυγχρονισμός του συνολικού συστήματος προώθησης των επιθυμητών επενδυτικών σχεδίων στην χώρα μας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι πλέον απαραίτητος και αναγκαίος ένας ουσιαστικός διάλογος για την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος προώθησης επενδύσεων που θα διασφαλίζει την υλοποίηση αξιόλογων, αποδοτικών και κυρίως βιώσιμων επενδύσεων στην χώρα μας.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...