Εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών νομών, 1995-2005: Διερεύνιση της ύπαρξης σύγκλισης κατά ομάδες

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Η αποτίμηση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ επιμέρους χωρικών ενοτήτων–οικονομιών και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας στο πεδίο της περιφερειακής επιστήμης. Η παρούσα εργασία διερευνά την ύπαρξη εισοδηματικής σύγκλισης κατά ομάδες (club convergence), σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ των νομών της Ελλάδος κατά τη χρονική περίοδο 1995–2005. Η σύγκλιση κατά ομάδες βασίζεται σε πρόσφατα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και υποδηλώνει την ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ χωρικών ενοτήτων–οικονομιών εντός συγκεκριμένων ομάδων χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης σύγκλισης μεταξύ των ομάδων αυτών. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης δεν επιβεβαιώνουν τάσεις ενισχυτικές της ύπαρξης εισοδηματικής σύγκλισης κατά ομάδες μεταξύ των ελληνικών νομών. Αντιθέτως, φανερώνουν ξεκάθαρες τάσεις απόκλισης αναδεικνύοντας, παράλληλα, την τάση υποεκτίμησης του περιφερειακού προβλήματος της χώρας.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...