Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Πολιτική και χωρικές συσχετίσεις

Συγγραφέας άρθρου:

Ασπρογέρακας Ευάγγελος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Η δημόσια διοίκηση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, υιοθετεί σταδιακά εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πολιτική ανάπτυξης των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και τον τρόπο που η χρήση τους επηρεάζεται και καθορίζει χωρικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σχετική πολιτική της ΕΕ, η πορεία και το επίπεδο ανάπτυξης των εφαρμογών στην Ελλάδα και η γεωγραφική κατανομή της χρήσης σε μια προσπάθεια να εντοπισθούν χωρικές συσχετίσεις. Συνολικά, η προσπάθεια φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, εξυπηρετώντας στόχους που σχετίζονται με τη μείωση του κόστους και την αμεσότητα παροχής υπηρεσιών. Απώτερος στόχος εμφανίζεται η συνεισφορά των ηλεκτρονικών εφαρμογών στη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης ως προς τη δημοκρατικότητα και τη συνεκτικότητά τους, χωρίς ωστόσο να είναι διακριτή η πολιτική και οι μηχανισμοί επίτευξής του. Οι ροές που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της χρήσης των συγκεκριμένων εφαρμογών συμβάλλουν στην κινητικότητα των υπηρεσιών και επηρεάζουν τη δικτύωση του χώρου συσχετι ζόμενες με χωρικά χαρακτηριστικά όπως η προσβασιμότητα, η πολυδιάσπαση, η αστικότητα και οι οικονομικές δραστηριότητες.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...